Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Główna treść

Opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008  z późn.zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

Miejsce

Wydział Techniczno- Inwestycyjny
Referat Ochrony Środowiska
pok. 203 I piętro

Informacja

Tel. (32) 6442304 wew. 301
fax. (32) 6442288
e-mail: aperek@umigwolbrom.pl, ipalacz@umigwolbrom.pl

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- załącznik Nr 1.
 2. Załączniki:
  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  2. Potwierdzony „za zgodność z oryginałem” odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. 
  3. Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości ciekłych, z ważnym przeglądem technicznym oraz dokumenty potwierdzające prawo do ich użytkowania ( w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem pojazdu.)
  4. Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi objęte wnioskiem, spełniają wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. Nr 193, poz. 1617).
  5. Dokumenty opatrzone przez wnioskodawcę klauzulą „za zgodność z oryginałem”, potwierdzające gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  6. Potwierdzona „za zgodność z oryginałem” kopia tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa.
  7. Dokument potwierdzający posiadanie myjni samochodowej lub w przypadku jej braku potwierdzona „za zgodność z oryginałem” kopia umowy z firmą specjalistyczną na wykonywanie usługi mycia pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usługi objętej wnioskiem.
  8. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
  9. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej. 

Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej ustala się w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.) w ilości 107 zł.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załączniki:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom (plik Microsoft Word, rozmiar 53kB)