Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gospodarka odpadami

Główna treść

Gospodarka odpadami

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolbrom

Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadzono wiele istotnych zmian do obecnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, szczególnie dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (są to nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna).

Art. 6c ust. 2c w/w ustawy stanowi, że przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W myśl ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli poprzednio deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i są objęci zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych, mogą w nim pozostać lub z niego wystąpić.

W związku z powyższym w terminie do 30 września 2020 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu pisemne oświadczenia (druk do pobrania) o pozostaniu lub wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przypadku wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, usługa odbioru odpadów komunalnych będzie kontynuowana na podstawie nowej deklaracji (druk do pobrania), którą należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 30 września 2020 roku.

Złożenie nowej deklaracji jest konieczne ze względu na zmiany stawek opłat oraz wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Obowiązujące od 1 października 2020r stawki opłaty za pojemnik i worek z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będą wynosić:

 1. pojemnik o pojemności 120 l – 6,33 zł
 2. pojemnik o pojemności 240 l – 12,65 zł
 3. pojemnik o pojemności 1100 l – 58,00 zł
 4. pojemnik o pojemności 7000 l – 369,09 zł
 5. worek o pojemności 120 l (wyłącznie na odpady segregowane) – 18 zł

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stosując stawki opłaty podwyższonej, jak poniżej:

 1. pojemnik o pojemności 120 l – 18,00 zł
 2. pojemnik o pojemności 240 l – 36,00 zł
 3. pojemnik o pojemności 1100 l – 174,00 zł
 4. pojemnik o pojemności 7000 l – 1050 zł
 5. worek o pojemności 120 l (wyłącznie na odpady segregowane) – 54 zł

W przypadku nie wyrażenia zgody na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są:

 1. Zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, którego wykaz znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.wolbrom.pl w zakładce gospodarka odpadami, uwzględniającą wymogi określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolbrom;
 2. Okazać ww. umowę w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu (pok. 106) i jednocześnie złożyć tzw. „deklarację zerową” anulującą dotychczasowy obowiązek opłaty.

Uwaga: Zgodnie z art. 6c ust. 2b ww. ustawy nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszką mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 przywołanej powyżej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są obowiązani do udokumentowania w formie umowy pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ma obowiązek kontrolowania posiadania przedmiotowych umów i dowodów uiszczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu w Referacie Ochrony Środowiska pok. 203 lub pod numerami telefonu 32 7065301 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00.

Nieruchomości zamieszkałe

1 lipca 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy w sprawie odbioru odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości na terenie gminy Wolbrom powinni odpowiednio wcześniej wypowiedzieć umowy wiążące je z firmami odbierającymi odpady komunalne, tak aby przestały one obowiązywać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy nie zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczenia opłaty na rzecz gminy, a wcześniejsze umowy nie wygasną automatycznie poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych.

W nowym systemie opłaty za wywóz odpadów od mieszkańców są ustalane na podstawie wypełnionego i dostarczonego do tut. Urzędu przez właścicieli nieruchomości druku odpowiedniej deklaracji, zgodnej z wzorem uchwalonym przez Radę Miejską w Wolbromiu (DRUK DEKLARACJI DO POBRANIA).

Nową deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu w terminie 14 dni od momentu powstania nieczystości na terenie nieruchomości

Od 2019 roku zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/182/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom stawki opłat kształtują się w następujący sposób:

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 15,00 zł za jeden miesiąc

Zgodnie z uchwałą wprowadzono zróżnicowanie tej opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w sposób następujący:

 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 15,00 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach 1-5 osób).
 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 10,00 zł za jeden miesiąc (odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach powyżej 5 osób).

Kwotę opłaty będzie stanowić iloczyn kwoty bazowej i liczby osób zadeklarowanych w gospodarstwie.

UWAGA!
W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty ulegnie podwyższeniu i stanowić będzie kwotę 30,00 zł miesięcznie za mieszkańca.

Opłatę za dany miesiąc należy uiszcza się bez wezwania do końca miesiąca, a indywidualny rachunek bankowy, przyznany każdemu mieszkańcowi, oraz podmiotowi, który złożył deklarację.

Z opłat Gmina Wolbrom pokryje wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wejdą koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym także odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, zużytych opon, przeterminowanych leków, elektrośmieci);
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów;
 • obsługi administracyjnej tego systemu.

DOMKI LETNISKOWE oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe:

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub w przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe stanowi stawkę ryczałtową w wysokości 169,00 zł
 • W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub w przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe stawka stanowić będzie dwukrotność i wyniesie 338,00 zł.

POJEMNIKI I WORKI
Każda nieruchomość wyposażona jest w komplet worków do segregacji odpadów oraz pojemniki na odpady niesegregowane o odpowiedniej pojemności wynikającej z zapisów w Regulaminie utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW
Wywóz odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę wywożącą odpady:

Odpady komunalne zmieszane – 1 raz w miesiącu w przypadku firm wg złożonej deklaracji
Odpady segregowane – 1 raz w miesiącu
Odpady biodegradowalne – 2 razy miesiącu
Zużyty sprzęt RTV i AGD – 2 razy w roku
Odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku
Zużyte opony – 2 razy w roku

Poza harmonogramem w/w odpady segregowane można zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Transport odpadów do punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Wolbrom funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK, który mieści się w Wolbromiu przy ul. 1-Maja 59, wjazd od strony WZWKGKiM..

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, soboty w godz. 8.00-13.00.

Do utworzonego Punktu można oddawać wysegregowane odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych jak:

 1. odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe),
 2. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
 3. przeterminowane leki,
 4. chemikalia,
 5. zużyte baterie i akumulatory,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. zużyte opony,
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 10. popiół,
 11. inne odpady określone na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych.
 • Regulamin PSZOK

Przeterminowane leki należy zanieść do apteki

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach:

 • Apteka przy Rynku, Wolbrom, ul Krakowska 2
 • Apteka w Przychodni, Wolbrom, ul. Skalska
 • Apteka w Pawilonie, Wolbrom, ul Skalska Pawilon 1A
 • Apteka Bliska, Wolbrom, ul. Krakowska 43
 • Twoja Apteka, Wolbrom, ul. 1-Maja 39
 • Apteka Mediq, Wolbrom, ul. Mariacka 6
 • Apteka Echinacea, Łobzów 155

WAŻNE!!!

Należy bezwzględnie segregować śmieci, jeżeli zostało to zadeklarowane. Nieprzestrzegającym tej zasady zostaną naliczone opłaty jak za odpady zmieszane. W każdej chwili można dokonać zmiany deklaracji.

Zachęcamy jednak – w trosce o wielkie dobro jakim jest nasze środowisko naturalne do segregowania śmieci.
Każda plastikowa butelka poddana recyklingowi pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 h, z 35 butelek PET powstaje jedna kurtka polarowa, 1 tona makulatury oszczędza 17 drzew

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wolbrom w roku 2017 (plik PDF, rozmiar 420kB)