Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zamiana lokalu z urzędem

Główna treść

Zamiana lokalu z urzędem

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • podanie – do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy – BOI – pokój nr 1 /formularz nr 8/
  • wniosek o zamianę lokalu – do pobrania w Urzędzie M. i G. – BOI – pokój nr 1 /for. nr 9/
  • zaświadczenie o dochodach – do pobrania w Urzędzie M i G – BOI – pokój nr 1 /for. nr 10/

Załączniki:

  • dokument tożsamości wnioskodawcy,
  • zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające wszelkie dochody osób zamieszkałych w dotychczas zajmowanym lokalu z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę dostarczenia wniosku (do wydruku),
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, skierowanie do jej zawarcia, decyzja przydziału lokalu mieszkalnego).

Opłaty

nie podlega

Termin załatwienia sprawy:

Odpowiedz udzielana jest w terminie do 30 dni.

Realizacja wniosków następuje zgodnie z kolejnością daty ich wpływu.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Uwagi:

Wolne lokale mogą być wynajmowane w drodze zamiany z osobami, które posiadają lokal w zasobach gminy i spełniają następujące kryteria:

  • zamieszkując w lokalach o dużej powierzchni wyrażają zgodę na lokal o powierzchni  mniejszej,
  • zmiana lokalizacji na lokal równorzędny, których dochód miesięczny w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie wniosku jest nie mniejszy niż 100% najniższej emerytury w przeliczeniu na członka rodziny ubiegającej się o zamianę i 150% w przypadku osoby samotnej.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, do podania należy dołączyć sentencję wyroku sądowego rozwiązującego małżeństwo, umowę najmu lokalu, dokumenty potwierdzające inwalidztwo, w przypadku rozwodu – wyrok stwierdzający sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, lub inne wynikające z indywidualnej sytuacji dokumenty.

Wydział / Referat odpowiedzialny

Wydział Techniczno – Inwestycyjny , Referat Infrastruktury
TEL.644-23-04, 644-23-20 wew.322; FAX. 644-22-88