Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przedłużenie umów najmu lokali socjalnych

Główna treść

Przedłużenie umów najmu lokali socjalnych

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2001r. nr 71, poz. 733 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • podanie – do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy – BOI – pokój nr 1 /formularz nr 13/,
  • wniosek o wynajem lokalu – do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy – BOI – pokój nr 1 /formularz nr 12/,
  • zaświadczenie o dochodach – do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy – BOI – pokój nr 1 /formularz nr 10/.

Załączniki:

dokument tożsamości wnioskodawcy, zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające wszelkie dochody osiągnięte przez osoby zamieszkujące w lokalu, osiągnięte w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (do wydruku), zaświadczenie wystawione przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, potwierdzające brak zaległości czynszowych.

Opłaty:

nie podlega

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Uwagi:

Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego jest możliwe w przypadku gospodarstw domowych, których dochód przeliczony w okresie 3 miesięcy poprzedzających jego zakwalifikowanie nie przekracza 50 % najniższej emerytury (obecnie kwota 298,73 zł.) na członka rodziny ubiegającej się
o wynajem i 100 % w przypadku osoby samotnej (aktualnie kwota – 597,46 zł.).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków do sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Lokale socjalne wynajmowane są na czas oznaczony nie przekraczający okresu 2 lat z możliwością przedłużenia na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej przedłużenie umowy.

Po wygaśnięciu umowy najmu lokal socjalny winien być przez najemcę niezwłocznie opuszczony i zwrócony zarządcy.

Wydział / Referat odpowiedzialny:
Wydział Techniczno –Inwestycyjny – Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
TEL. 644-23-04, 644-23-20 wew. 322; FAX. 644-22-88

Załączniki: Podanie o przedłużenie umowy najmu lokali socjalnych (plik PDF, 104kB)