Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wydanie dowodu osobistego

Główna treść

Wydanie dowodu osobistego

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną można złożyć tylko w przypadku, gdy dokument ma być wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia. Od osób, które ukończyły 12 lat pobierane są odciski palców, w związku z czym złożenie wniosku odbywa się osobiście tylko w urzędzie.

Jeżeli Twój stan zdrowia nie pozwala na przyjście do urzędu i mieszkasz na terenie powiatu olkuskiego, prosimy o kontakt ze stacją mobilną w Olkuszu pod numerem telefonu (32) 626 01 14 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7.00 do godz. 15.00.
4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.
5. Odbierz dowód osobisty.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2.  Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach     35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą  w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy. Pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
 3. Ważny polski dowód osobisty lub ważny polski paszport

Opłaty: brak

Miejsce złożenia i odbioru:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnej gminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód odbiera się w gminie, do której został złożony wniosek.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 2. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
 3. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
 4. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
 5. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 6. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 7. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych gdzie wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator (obecność osoby powyżej 5 roku życia przy składaniu wniosku obowiązkowa).
 8. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 9. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zgodnie z przepisami  o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii, może załączyć fotografię nie spełniającą wymogów.
 10. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiające ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
 11. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 12. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z wyjątkiem następujących przypadków:
  – dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun;
  – dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
 13. Do odbioru dowodu osobistego obecność osoby powyżej 5 roku życia jest obowiązkowa.
 14. Odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
  – przyjęcie wniosku o wymianę dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu wnioskodawcy;
  – osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku.
 15. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5  lat  od daty jego wydania, a wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
  Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Wnioski:

Wniosek o wydanie dowodu