Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Utrata dowodu osobistego

Główna treść

Utrata dowodu osobistego

Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się niezwłocznie osobiście do organu dowolnej gminy:

  • posiadacz dowodu osobistego,
  • rodzic, opiekun lub kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Posiadacz dowodu osobistego, przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej zgłasza na piśmie utratę lub uszkodzenie w dowolnej placówce konsularnej.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się NIEODPŁATNIE.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2021.816 t.j.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. 2021.1865).