Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rejestr danych kontaktowych

Główna treść

Rejestr danych kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:

 • dokumentach gotowych do odbioru,
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów.

Podanie swoich danych kontaktowych w jednym miejscu spowoduje, że administracja publiczna będzie miała dostęp do aktualnych danych, które pozwalają na szybki i skuteczny kontakt.

RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących osoby zgłaszającej dane.

Dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Dane kontaktowe w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Do RDK można przekazać numer telefonu i adres e-mail lub tylko jedną z powyższych danych.

Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.

Kogo dotyczy: 

Osoby fizyczne, które mają numer PESEL i są osobami pełnoletnimi.

Czas realizacji:

 • jeśli wpisuje się lub zmienia dane kontaktowe – będą one dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu kodem,
 • jeśli usuwa się dane – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostaje się żadnego kodu potwierdzającego).

Wymagane dokumenty

 • w urzędzie:
  • wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych, 
  • dowód osobisty lub paszport,
  • telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdza się dane w RDK przy urzędniku. Na dany nośnik otrzymuje się SMS-a lub e-mail z kodami do potwierdzenia danych.
 • przez internet:

dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

Opłaty:

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2294 )
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U.2019r. poz. 2467).

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu
Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
Adres: ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom
Telefon 32 70 65 328, 32 70 65 330
Wniosek o przekazanie aktualizację usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych